Pályázati szabályzat

Jelen Szabályzat tartalmazza a mÉrtékadó Nők Társasága (székhely: 2800 Tatabánya, Rezeda u. 9.: „Szervező”) által, a https://www.facebook.com/mertekadonoktarsasaga/ oldalon keresztül meghirdetésre kerülő, „Elfogadom!” elnevezésű pályázat (a továbbiakban: Pályázat) feltételeit, lebonyolításának szabályait és a Pályázattal összefüggő adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást (a továbbiakban: Szabályzat).

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1. A Pályázatban az 1.3. pontban foglalt kivételekkel részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki kitölti a https://forms.gle/XH6XazmbvxEhMzXQA linken található jelentkezési lapot hiánytalanul, egyúttal megírja történetét a kiírásban foglalt paraméterek szerint és elfogadja a jelen Szabályzatot.

1.2. A Pályázó a Pályázatra való jelentkezésével visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Pályázatban részt kíván venni és a jelen Szabályzatot a benne foglalt adatkezelési tájékoztatóval pedig teljes körűen megismerte, annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Pályázó a Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Pályázatban nem vehet részt.

1.3. A Pályázatban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Szervezővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói.

1.4. A Pályázatban való részvétel önkéntes.

A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA, LEÍRÁSA, A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS

2.1. A Pályázat 2021. október hó 26. napjának 08:00 órától 2020. november 14. nap 24:00 óráig tart.

2.2. A Pályázatban való részvételre a Szervező https://www.facebook.com/mertekadonoktarsasaga/ Facebook oldalán történő posztolással (“Pályázatra meghívó poszt”) invitálja meg. A Szervező a Pályázatra meghívó posztot 2020. október hó 26. napjának 08:00 órakor teszi közzé a fent megjelölt Facebook oldalán. A Szervező a Pályázatra meghívó posztban elhelyezi a jelen Szabályzat linkjét is.

2.3. Szervező a Pályázatra felhívó posztban elhelyezi a jelentkezési lap linkjét, amelyen keresztül a pályázatokat várja. A Pályázatra jelentkezni linken keresztül, az űrlap hiánytalan kitöltésével lehet. A Szervező a Pályázat nyertesét (a továbbiakban: Nyertes) zsűri közreműködésével választja ki. Azsűri által leginspirálóbbnak talált 3 pályázót díjazzuk. Emellett közönségdíjast is választunk. A közönségdíjas az olvasók által legtöbb szavazatot gyűjtött Pályázó lesz. Az olvasók 2021. november 18. 08:00 órától november 28. 24:00 óráig adhatják le szavazataikat egy erre létrehozott űrlapon.

2.4. A Pályázatra való jelentkezés határideje (eddig kell a https://forms.gle/9wq1o5ZBhUsJtnNW9 linken található jelentkezési lapot kitölteni): 2020. november 8. 24:00 óra. A Pályázatra egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet.

2.5. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a 2.4. pont szerinti határidőig, vagy nem a jelentkezés menetének, illetve a Pályázatra meghívó posztnak megfelelően történik, nem jogosít fel a Pályázatban való részvételre.

2.6. A műszaki hibából adódóan be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (például robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata tilos és minden kísérlet automatizált rendszerrel való nevezésre érvényteleníti a Pályázatra jelentkező jogosultságát a Nyereményre. A fentiekhez hasonlóan nem lesz jogosult a Nyereményre az sem, aki nem létező személyre vonatkozó, illetve nem valós adatokkal vesz részt a Pályázatban azért, hogy nyerési esélyeit ilyen megtévesztő módon növelje.

2.7. A Szervező a Pályázatban való részvétel lehetőségét megvonhatja attól a jelentkezőtől, aki a Pályázatra meghívó poszthoz trágár vagy a Szervezőre, illetve harmadik személyekre sértő kifejezést tartalmazó hozzászólást fűz. A Szervező fenntartja a jogot az ilyen hozzászólás részben vagy egészben történő törlésére is.

2.8. Abban a nem várt esetben, ha eltérés adódik ezen Szabályzat és a Pályázatra meghívó posztban rögzítettek között, a Pályázatra meghívó poszt feltételei az irányadóak.

A NYERTES KIVÁLASZTÁSA

3.1. A Nyertes kiválasztása az összes, a jelen Szabályzatban, illetve a kiírásban rögzített feltételek alapján megfelelő Pályázók közül kerül kiválasztásra. A szakmai zsűri közreműködésével a 3 leginspirálóbb történet íróját díjazzuk. Emellett közönség által legtöbb szavazatot kapott 1 személy is díjban részesül. A díjátadásra várhatóan 2021. december 2-án kerül sor ünnepélyes díjátadó keretében.

3.2. A Szervező a Nyertes(ek) nevét az ünnepélyes díjátadón teszik közzé. A nyeremények átvételére a díjátadón van lehetőség.

A Pályázatra való jelentkezéssel a Facebook felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a Szervező a nevét közzétegye. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a fenti határidőben vagy, ha a Nyeremény átadásakor nem igazolja kielégítő módon életkorát, illetve nem adja meg a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait vagy egyéb okból nem jogosult a Nyeremény átvételére; a Nyeremény nem kerül átadásra sem neki, sem a Pályázat más résztvevőjének.

A NYEREMÉNY, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

4.1. Eltérő rendelkezés hiányában minden Nyeremény 2021. december 2-án kerül átadásra. A vonatkozó adók a Szervezőt terhelik.

4.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményt (nyeremény alternatívákat) biztosítson, ha a meghirdetettek valamilyen okból nem elérhetőek.

4.3. A Nyeremény nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható.

4.4. A Nyeremény átvétele a díjátadó helyszínén történik. Az átadás helyszínére történő utazása költségeit a Nyertesnek kell viselnie. Amennyiben a Nyertes a megállapodott helyszínen és napon olyan okból nem jelenik meg, amelyért felelős, a Szervező nem köteles a Nyeremény átvételére újabb alkalmat biztosítani.

4.5. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyeremény átadása előtt minden Nyertes köteles igazolni a személyazonosságát. Ennél fogva minden Nyertes köteles az átadás helyszínén a Szervező Nyeremény átadásáról gondoskodó alkalmazottainak a személyazonosító okmányát és lakcímigazolványát bemutatni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételét igazoló papír alapú átadás-átvételi elismervényen a helyes adatai szerepeljenek. Ennek megtagadása esetén a Nyertes a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

FELELŐSSÉG

5.1. Szervező a Pályázatban való részvétel lehetőségét a Pályázatszabály megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja.

5.2. Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okból előállt üzemzavar esetén bekövetkezett károkért, vagy ezen okból a Pályázat átmeneti vagy végleges leállásáért.

5.3. A regisztráció hiányosságáért (névelírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Pályázót terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott vagy a valóságnak nem megfelelő adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát, pontosságát a Pályázatra történő jelentkezés során a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli.

5.4. A Szervező a Nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, amennyiben önhibáján kívül, vagy valamilyen nem várt okból kifolyólag károsodnak. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

5.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit indokolt esetben a Nyertesek kiválasztása előtt megváltoztassa azzal, hogy arról a https://www.facebook.com/mertekadonoktarsasaga/ Facebook oldal hírvonalán megjelentetett posztban tájékoztatást közöl és abban a megfelelően módosított Szabályzatot is elérhetővé teszi.

5.6. A Szervező döntése minden, a Pályázat lebonyolításával kapcsolatos ügyben végleges és fellebbezésnek nincs helye.

5.7. A Szervező kijelenti, hogy a Pályázatot a Facebook és a Google nem támogatja, és nem kezeli, a Pályázat a Facebookhoz és a Google-hoz nem kapcsolódik, a Facebookkal, Google-al összefüggésbe nem hozható. A Pályázó a Pályázatra való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Pályázattal összefüggésben a Facebookkal és Google-lalszemben semmilyen igényt nem támaszthat.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

6.1. A Pályázatban való részvétellel, annak lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés a Pályázó önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja a Pályázó hozzájárulása. A Pályázó a Pályázatra való jelentkezéssel adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Szervező:

  1. a) nevét, pályázatának adatait a Pályázat lebonyolítása és nyertessége esetén az erről való kiértesítése céljából kezelje;
  2. b) nyertessége esetén az üzenetváltás során esetlegesen megadott telefonszámát, e-mail címét kapcsolattartás és a Nyeremény átadása megkönnyítésének céljából kezelje;
  3. c) a nevét, születési helyét és idejét, édesanyja születési nevét és a lakcímét a Nyertes kilétének megállapítása és a Nyeremény átadása megtörténtének igazolása céljából kezelje. A jelen alpontban felsorolt személyazonosító adatokat és lakcímet a Nyertesnek a Nyeremény átvételekor szükséges megadnia, azokat a Szervező a nyeremény átadását igazoló átadás-átvételi elismervényen rögzíti.

6.2. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy ha a Nyertes a 6.1. pont c) alpontban meghatározott adatokat nem adja meg a Szervező részére, úgy a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

6.3. A Nyertes esetlegesen megadott telefonszámát, e-mail címét a Szervező a Nyertes hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Nyeremény átadásáig kezeli. A Pályázó, illetve a Nyertes egyéb, fent megjelölt adatait a Szervező a Pályázat lezárulásától számított 1 évig kezeli (tárolja) a 6.1. pontban meghatározott célokból. Szervező ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az átadás-átvételi elismervény mint adózási kötelezettséggel összefüggő dokumentum 7 évig megőrzésre kerül a Szervező jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

A Pályázatra jelentkező a 6.1. pont a) és c) alpontban megjelölt adatainak kezelésre vonatkozó hozzájárulását a Pályázat időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt is visszavonhatja, ez azonban azzal a következménnyel jár, hogy a Pályázatban nem vesz részt, illetve elveszti a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságát. Ha a nyertes Pályázó a hozzájárulását a Nyeremény átvételét követően vonja vissza, akkor az általa átvett Nyereményt is vissza kell szolgáltatnia a Szervező részére. A hozzájárulás visszavonására a Pályázat lebonyolítása alatt és azt követően is a Szervező részére küldött e-mail üzenetben van lehetőség. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Pályázó adatait a 6.1. pontban meghatározott célokból.

A hozzájárulás visszavonása nem teszi a Szervező visszavonást megelőző adatkezelését jogszerűtlenné.

6.4. A Pályázó, illetve a Nyertes által megadott személyes adatok kezelője a Szervező.

Az adatkezelő elérhetőségei:

mÉrtékadó Nők Társasága

székhely: 2800 Tatabánya, Rezeda u. 9.

levelezési cím: 2800 Tatabánya, Rezeda u. 9,

e-mail: mail@mertekadonok.hu

6.5. A Szervező az általa kezelt adatokat harmadik személy részére nem továbbítja (kivéve, ha erre valamely hatóság – különösen az adóhatóság – kötelezi). Felhívja ugyanakkor a Pályázók figyelmét, hogy a Pályázaton való részvétellel a Pályázók, illetve Nyertesek neve illetve a nyertesség ténye a Facebook felhasználók és a mertekadocsak.hu weboldal látogatóinak meghatározatlan köre számára elérhetővé válik.

Hasonlóképp egy meghatározatlan címzetti kör számára válik elérhetővé az a tartalom, amelyet a Pályázó, illetve Nyertes a Szervező Facebook oldalán megoszt (pl. fényképek a Nyereménnyel), amely tartalmak megosztása a Pályázó/Nyertes részéről önkéntes, arra a Szervező a Pályázókat, Nyerteseket semmilyen esetben sem kötelezi.

6.6. A Szervező a jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatok vonatkozásában nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, így profilalkotást sem végez.

6.7. A Pályázónak, illetve a Nyertesnek, a személyes adatai kezelésére tekintettel joga van arra, hogy a Szervezőtől:

– tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (különösen a kezelt személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljairól és tervezett időtartamáról, azoknak a személyéről, akikkel az adatait közölték vagy közölni fogják) – hozzáférési jog;

– kérje a pontatlan személyes adatai helyesbítését, hiányos személyes adatai kiegészítését – helyesbítéshez való jog;

– kérje a személyes adatai törlését (különösen akkor, ha visszavonta az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását és adatkezelésnek nincs más jogalapja; a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték vagy az adatkezelés jogellenes volt) – törléshez való jog;

– kérje személyes adatai kezelésének korlátozását (különösen, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Pályázó/Nyertes igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy, ha az adatkezelés jogellenes, de a Pályázó/Nyertes törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri) – adatkezelés korlátozásához való jog. Az adatkezelés korlátozása esetén az érintett adatoknak főszabály szerint csak a tárolása engedélyezett.

6.8. A Pályázó, illetve Nyertes a fenti 6.7. pontban foglalt jogait gyakorolhatja e-mailben az mail@mertekadonok.hu címen, postai úton való közléssel (postacím: 2800 Tatabánya, Rezeda u. 9.). Ehhez szükség lehet arra, hogy a jogait gyakorló Pályázó, illetve Nyertes, azonosítsa magát, ill. közreműködjön az azonosításában.

6.9. Ha a Pályázó, illetve a Nyertes úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem jogszerű, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetőségei:
– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– telefonszám: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: http://naih.hu.

6.10. A Pályázó, illetve Nyertes jogosult továbbá az adatainak az Általános Adatvédelmi Rendeletbe (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, GDPR) ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez – fordulni, továbbá, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet Szervező által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíthet a Szervezővel szemben.